Home / Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

Adres do korespondencji, zwrotów i reklamacji:

Adriana Sadkiewicz, ul. Heleny 20/49,  30-838 Kraków

Zwroty

Konsument może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (PONIŻEJ)

W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient.

Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.

Do przesyłki należy dołączyć otrzymany przy zakupie paragon.

 

Procedura reklamacyjna

W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, Klient zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi oraz zawiadomienia Sklepu przez Klienta o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia.
W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail lili@liligarden.pl. W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji.

Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną.

Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

Konsument ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń nie tylko przed sądem powszechnym, ale także za pomocą tzw. „Alternatywnych metod rozstrzygania sporów” (ADR).

 

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy skopiować, wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy – wydrukowany, dołączony do przesyłki lub przez e-mail)

 

Stanisław Sadkiewicz Kandahar

ul. Gołąba 23,

30-698 Kraków

NIP 679 28 25 178

REGON 123067693

e-mail: lili@liligarden.pl

tel. 608 33 4161

 Ja………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

———————-

———————-

–    Data zawarcia umowy/sprzedaży

–    Imię i nazwisko konsumenta

–    Adres konsumenta

Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

——————————————————————————————–